Former High Commissioners Former High Commissioners

 


Mr.Yashvardhan Kumar Sinha, 2013-16

Shri Ashok K. Kantha, 2009-13

Shri Alok Prasad, 2006-09

Smt Nirupama Rao, 2004-06

Shri Nirupam Sen, 2002-04

Shri G.K. Gandhi, 2000-02

Shri S. Menon, 1997-2000

Shri N. Dayal, 1993-97

Shri N.N. Jha, 1990-93

Shri L.L. Mehrotra, 1989-90

Shri J.N.Dixit, 1985-89

Shri S.J.S. Chhatwal, 1982-85

Shri T. Abraham, 1978-82

Shri Gurbachan Singh, 1975-78

Shri V.C. Coelho, 1973-75

Shri Y.K.Puri, 1969-72

Shri B.S. Sachar, 1964-67

Shri B.K.Kapoor, 1960-64

Shri Y.D.Gundevia, 1957-60 & 1967-69

Shri B.N. Chakravarty, 1955-56

Shri C.C. Desai, 1953-54

Shri Kesava Menon, 1951-52

Shri V.V.Giri, 1947-51

 

2017-05-20 19:24:32
 
Go to Navigation

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(/var/www/html/colombo/centoscolombo/storage/framework/sessions/sR2StcT3fsxqgIkNTnYFXO0dXkEsBJohTsBPdpFD): failed to open stream: No space left on device

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(/var/www/html/colombo/centoscolombo/storage/framework/sessions/sR2StcT3fsxqgIkNTnYFXO0dXkEsBJohTsBPdpFD): failed to open stream: No space left on device', '/var/www/html/colombo/centoscolombo/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/var/www/html/colombo/centoscolombo/storage/framework/sessions/sR2StcT3fsxqgIkNTnYFXO0dXkEsBJohTsBPdpFD', 'contents' => 'a:4:{s:8:"language";s:7:"english";s:6:"_token";s:40:"XezNG3K2VIYFto2Xj8ESWtoE0Kd9SJCK4ZA6QK9F";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:420:"http://hcicolombo.org/pages?id=eyJpdiI6IlVTeTFMQ3YyVkx5Z3h5MHBMajBqa0E9PSIsInZhbHVlIjoiT3lFcW53c2FXalZjOStCUURHSVRMUT09IiwibWFjIjoiNmY2NTIyMDRjMmUwNGEyMjE0YzdjZWY5YTk5MTZkNzMyODgyNGQ2ZDNlNGUyOTdmOGY3MGI3MWY1MTliYmQ5NCJ9&subid=eyJpdiI6IkU5eVA2RVl0bE5pSjBsR2ErXC9McjJnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ind0YmZyQ0NjdFwvaWlkVDl2Q3czUEtnPT0iLCJtYWMiOiJiM2RmYTM2N2JmYzIzMmNhOWVlODA4OTg2NDUxYTdjMGY4YTE2ZWM1OTg1NTczZjFmNTNkZDJkZmUyNTZhZTY0In0%3D";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/var/www/html/colombo/centoscolombo/storage/framework/sessions/sR2StcT3fsxqgIkNTnYFXO0dXkEsBJohTsBPdpFD', 'a:4:{s:8:"language";s:7:"english";s:6:"_token";s:40:"XezNG3K2VIYFto2Xj8ESWtoE0Kd9SJCK4ZA6QK9F";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:420:"http://hcicolombo.org/pages?id=eyJpdiI6IlVTeTFMQ3YyVkx5Z3h5MHBMajBqa0E9PSIsInZhbHVlIjoiT3lFcW53c2FXalZjOStCUURHSVRMUT09IiwibWFjIjoiNmY2NTIyMDRjMmUwNGEyMjE0YzdjZWY5YTk5MTZkNzMyODgyNGQ2ZDNlNGUyOTdmOGY3MGI3MWY1MTliYmQ5NCJ9&subid=eyJpdiI6IkU5eVA2RVl0bE5pSjBsR2ErXC9McjJnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ind0YmZyQ0NjdFwvaWlkVDl2Q3czUEtnPT0iLCJtYWMiOiJiM2RmYTM2N2JmYzIzMmNhOWVlODA4OTg2NDUxYTdjMGY4YTE2ZWM1OTg1NTczZjFmNTNkZDJkZmUyNTZhZTY0In0%3D";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/var/www/html/colombo/centoscolombo/storage/framework/sessions/sR2StcT3fsxqgIkNTnYFXO0dXkEsBJohTsBPdpFD', 'a:4:{s:8:"language";s:7:"english";s:6:"_token";s:40:"XezNG3K2VIYFto2Xj8ESWtoE0Kd9SJCK4ZA6QK9F";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:420:"http://hcicolombo.org/pages?id=eyJpdiI6IlVTeTFMQ3YyVkx5Z3h5MHBMajBqa0E9PSIsInZhbHVlIjoiT3lFcW53c2FXalZjOStCUURHSVRMUT09IiwibWFjIjoiNmY2NTIyMDRjMmUwNGEyMjE0YzdjZWY5YTk5MTZkNzMyODgyNGQ2ZDNlNGUyOTdmOGY3MGI3MWY1MTliYmQ5NCJ9&subid=eyJpdiI6IkU5eVA2RVl0bE5pSjBsR2ErXC9McjJnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ind0YmZyQ0NjdFwvaWlkVDl2Q3czUEtnPT0iLCJtYWMiOiJiM2RmYTM2N2JmYzIzMmNhOWVlODA4OTg2NDUxYTdjMGY4YTE2ZWM1OTg1NTczZjFmNTNkZDJkZmUyNTZhZTY0In0%3D";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('sR2StcT3fsxqgIkNTnYFXO0dXkEsBJohTsBPdpFD', 'a:4:{s:8:"language";s:7:"english";s:6:"_token";s:40:"XezNG3K2VIYFto2Xj8ESWtoE0Kd9SJCK4ZA6QK9F";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:420:"http://hcicolombo.org/pages?id=eyJpdiI6IlVTeTFMQ3YyVkx5Z3h5MHBMajBqa0E9PSIsInZhbHVlIjoiT3lFcW53c2FXalZjOStCUURHSVRMUT09IiwibWFjIjoiNmY2NTIyMDRjMmUwNGEyMjE0YzdjZWY5YTk5MTZkNzMyODgyNGQ2ZDNlNGUyOTdmOGY3MGI3MWY1MTliYmQ5NCJ9&subid=eyJpdiI6IkU5eVA2RVl0bE5pSjBsR2ErXC9McjJnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ind0YmZyQ0NjdFwvaWlkVDl2Q3czUEtnPT0iLCJtYWMiOiJiM2RmYTM2N2JmYzIzMmNhOWVlODA4OTg2NDUxYTdjMGY4YTE2ZWM1OTg1NTczZjFmNTNkZDJkZmUyNTZhZTY0In0%3D";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 216)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 187)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 58)